Vítejte v HR systému Ernest agentury QA Czech!
Vyberte jazyk formuláře

Welcome to the HR system Ernest of the QA Czech agency!
Please choose the form language


Before registering with us, we would like to inform you about which personal data, the protection of which is subject to the EU Regulation 2016/679 (GDPR) and its Czech Adaptation Law, we will request from you, why we need it, and how we deal with it.

The Administrator of personal data is QA Czech s.r.o., Company ID 28828836, registered office at Smilova 2934, 530 02 Pardubice, and registered in the Commercial Register kept by the Regional Commercial Court in Hradec Králové under File No. C, Entry 30150, Date of Entry: 2 February 2012. Any inquiries regarding the processing of your personal data can be sent to the postal address of the company’s registered office, emailed to info@qaczech.com, or made by phone + 420 774 437 058.

We process the following personal data of the registered users:

 • Name and surname
 • Postal address
 • Email address
 • Phone number
 • Company ID
 • Tax ID

Why we need the data:

 • With potential suppliers for recruitment (we will need your approval in the next step of your registration)
 • With existing (already collaborating) suppliers for the contract performance

How we handle the data:

 • Potential supplier data (no matter at what stage of the recruitment process) and data from existing suppliers are stored in a database on a secure server only available to users at a defined security access level. Under no circumstances will we share personal data with any third parties.
 • We archive data about prospective suppliers who have failed in the recruitment process for 15 years from receipt, and data about existing suppliers for 15 years after the last contract was terminated.

The rights of existing and potential suppliers (data protection entities) are governed by the EU Regulation 2016/679 (GDPR) and its Czech Adaptation Law equivalent. This includes, inter alia, the right to access personal data, the right to rectification, the right to withdraw consent, the right to limit the processing, and the right of deletion. Under Article 17 of GDPR, the data entity has the right to delete personal data concerning them if the Administrator does not demonstrate legitimate reasons for the processing of such personal data. Your consent to the processing of personal data for business purposes may be withdrawn at any time. It is necessary to make a withdrawal in an explicit, comprehensible, and certain manifestation of will. Revocation of the consent to data processing does not imply the entitlement to the right to delete it, since our legitimate reason for data retention is within its processing as part of the quality management of the provided services covered by the above mentioned archiving periods.

I agree with the above terms.

Než se u nás zaregistrujete, rádi bychom Vás informovali, jaké Vaše osobní údaje, jejichž ochrana je předmětem Nařízení EU 2016/679 (GDPR) a jeho českého adaptačního zákona od Vás budeme potřebovat, proč je budeme potřebovat a jak s nimi budeme nakládat.

Správcem osobních údajů je společnost QA Czech s.r.o., IČ 28828836, se sídlem Smilova 2934, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 30150, datum zápisu 2. 2. 2012. Jakékoli dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů můžete zasílat na adresu sídla společnosti, na emailovou adresu info@qaczech.com nebo směřovat na telefon + 420 774 437 058.

Které osobní údaje u registrovaných osob zpracováváme:

 • Jméno a příjmení
 • Poštovní adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Identifikační číslo (IČ)
 • Daňové identifikační číslo (DIČ)

Proč tyto údaje potřebujeme:

 • U potenciálních dodavatelů za účelem náboru (v dalším kroku registrace budeme potřebovat Váš souhlas)
 • U stávajících (spolupracujících) dodavatelů za účelem splnění smlouvy

Jak s údaji nakládáme:

 • Údaje potenciálních dodavatelů (ať jsou v jakékoli fázi náborového procesu) a údaje stávajících dodavatelů jsou uloženy v databázi na zabezpečeném serveru, jež je dostupná pouze uživatelům na definované bezpečnostní úrovni přístupu. Osobní údaje v žádném případě nesdílíme se třetími stranami.
 • Údaje o potenciálních dodavatelích, kteří neuspěli v náborovém procesu archivujeme po dobu 15 let od obdržení, údaje o dodavatelích archivujeme 15 let od ukončení poslední smlouvy.

Práva dodavatelů a potenciálních dodavatelů (subjektů ochrany údajů) se řídí Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a jeho českým adaptačním zákonem. To se týká mimo jiné práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, práva na odvolání souhlasu, práva na omezení zpracování či práva na výmaz. Podle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Vámi poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle. Odvolání souhlasu se zpracováním neznamená naplnění práva na jejich výmaz, protože naším oprávněným důvodem pro uchování dat je jejich zpracování v rámci řízení kvality poskytovaných služeb, na něž se vztahují výše uvedené archivační doby.

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.